ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση της GAEA αποτελεί τον πυρήνα των πρακτικών της εταιρίας, διασφαλίζοντας:

  • Θετική διαχείριση στο χώρο εργασίας
  • Υπευθυνότητα στην αγορά
  • Οικονομική βιωσιμότητα
  • Ακεραιότητα και υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές
  • Περιβαλλοντική διαχείριση
  • Συμμετοχή στην κοινωνία

Ακολουθώντας την εταιρική διακυβέρνηση, το διοικητικό συμβούλιο της GAEA είναι αποτελεσματικό, με ανεξάρτητα μέλη, τα οποία είναι δεσμευμένα στην επιτυχία των στρατηγικών στόχων της εταιρίας διασφαλίζοντας ότι η GAEA είναι μια εταιρία δυναμική που ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στο περιβάλλον της αγοράς.

Η ομάδα διοίκησης είναι συντονισμένη ώστε να δημιουργεί αξία για τους μετόχους μέσω της αύξησης των επιχειρηματικών ευκαιριών και της ευρύτερης πρόσβασης στις αγορές.

Στη GAEA, η επιτυχία προέρχεται από τον βαθύ σεβασμό στους πελάτες μας, τους εργαζομένους μαs, στο περιβάλλον, και στις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε.